x

De mededelingen en publicaties op deze pagina zijn uitsluitend bestemd voor personen die werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten. Verlaat de pagina onmiddellijk indien u niet als zodanig werkzaam bent en/of niet in die hoedanigheid deze pagina raadpleegt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van website van Alfons ’t Hart Trading Company B.V. (www.bookwill.com). Met “wij”, “ons” en “onze” wordt Alfons ’t Hart Trading Company B.V., de  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27222763 en kantoorhoudende te Oosterhout (NB) aan het adres: Biezenbeemd 1 (4907 EE), bedoeld.

De website is in ons beheer en mag alleen worden geopend en gebruikt door personen die (i) achttien jaar of ouder zijn en (ii) werkzaam zijn in de handel in tabaks- en aanverwante producten, zoals elektronische dampwaar. Wanneer u niet aan deze criteria voldoet, is het gebruik van de website aan u verboden, mag u de website niet gebruiken en dient u de website (onmiddellijk) te verlaten door het sluiten van de browser.

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy. We stellen alles in het werk om de privacy en de persoons- en andere gegevens van de gebruikers te beschermen. In het kader van de geldende gegevensbeschermingswet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’), zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hierna verneemt u hoe wij gegevens verzamelen en wat wij doen met gegevens. Dit moet samen worden gelezen met de Cookie Policy en de Privacy Policy. Deze voorwaarden en de Privacy Policy (privacy-policy) en de Cookie Policy (cookie-policy) zijn van toepassing op de verwerking van de persoons- en andere gegevens van de bezoekers en gebruikers van de website. Enkel door het gebruik van de website stemmen bezoekers en gebruikers van de website met die toepasselijkheid in. Wij hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en te wijzigen. Dit wordt kenbaar gemaakt door publicatie van de geactualiseerde en/of gewijzigde Privacy Policy. Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoons- en andere gegevens, over de website of over de Privacy Policy of de Cookie Policy, dan kunt u via het onderdeel Contact op de website contact daarover met ons opnemen.

1.         De informatie die we van en over u verzamelen

Naargelang de aard van de relatie en de ontwikkeling daarvan, de contacten met u als relatie, de relevante omstandigheden van die relatie en de contacten en de wettelijke en andere verplichtingen die gelden in verband met het verzamelen en verwerken van persoons- en andere gegevens, kunnen en zullen we sommige of alle onderstaande gegevens en informatie verzamelen:

naam; voorletters;  geboortedatum; handelsnaam; de naam van de onderneming die u vertegenwoordigd of waar u werkzaam bent; ondernemings- en/of BTW-nummer; contactgegevens (zoals onder meer uw adres, e-mailadres, webadres, telefoonnummer, gsm-nummer); de contactgegevens van de onderneming waar u werkzaam bent; land van vestiging of verblijf; IBAN; de categorie waarin u, uw onderneming of de onderneming waar u werkzaam bent kan worden ingedeeld in verband met het gebruik van de website; bijkomende informatie die u ons vrijwillig verstrekt; technische en elektronische gegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres dat u gebruikt); uw voorkeuren en uw (koop)gedrag in verband met en als gevolg van het gebruik van de website.

Deze oplijsting geeft onder meer aan welke persoons- en andere gegevens wij van en over u kunnen verzamelen en verwerken.

Wij vergaren niet (doel)bewust informatie van bezoekers en gebruikers van de website die jonger dan achttien jaar zijn of niet werkzaam zijn in de handel in tabaks- en aanverwante producten. Wanneer wij er kennis van krijgen dat een minderjarige gegevens heeft verstrekt, worden deze gegevens onmiddellijk uit onze informatiebanken verwijderd.

2.         Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens grotendeels op drie manieren:

 • Persoonsgegevens die u ons geeft;
 • Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen; en
 • Persoonsgegevens die we systematisch verzamelen.

U kan uw persoonsgegevens op tal van manieren met ons delen; bijvoorbeeld:

 • door actief, bilateraal contact met ons, gewoonlijk in persoon, per telefoon of via een contactformulier; en/of via de diensten van de informatiemaatschappij; en/of door  schriftelijke of elektronische communicatie met ons; en/of door informatie te delen via tussenkomst van onze vertegenwoordiger of een derde.

Meestal ontvangen we via deze wegen de persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, uw naam, voornamen, voorletters, handelsnaam van uw onderneming of de naam van de onderneming waar u werkzaam bent en het adres en het land van vestiging of verblijf.

Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen:

Wij kunnen andere bronnen aanwenden om bijkomende informatie over u te verkrijgen, zoals openbare bronnen en door derden beheerde bronnen. Een voorbeeld hiervan is de informatie die wij van en over u ontvangen van officiële instanties en van instanties die basale indicaties geven over de toestand en hoedanigheid van uw onderneming of informatie verkregen uit de Google Analytics tool. Meestal ontvangen we via deze wegen ook gegevens, zoals naam, adres, contactgegevens of een unieke identificator (informatie over uw activiteiten en uw gedrag op de website).

Persoonsgegevens die we systematisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we door middel van cookies technische gegevens zoals het IP-adres dat uw computer gebruikt om verbinding te maken met het internet, het type en de versie van uw browser, uw tijdzone-instelling, soorten en versie browserplug-ins, besturingssysteem en platform, uw voorkeuren en gedrag tijdens het gebruik van de website.

3.         Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat we uw vragen kunnen beantwoorden en contact met u kunnen opnemen als u daarom vraagt. Voor deze doeleinden ontvangen wij gegevens zoals uw naam en uw contactgegevens. Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen aangaande digitale nieuwsmeldingen. Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals uw naam en contactgegevens. Naargelang het individuele geval, verwerken wij deze persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen leveren. Voor dit doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, uw contactgegevens, uw bankgegevens en gegevens over uw onderneming. Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van statistisch onderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld alle persoonsgegevens die wij verkrijgen via een unieke identificator of die noodzakelijk zijn voor statistische enquêtes of voor de productie van statistische resultaten. Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang om diensten te evalueren en verbeteren. Het resultaat van de verwerking voor statistische doeleinden zijn geaggregeerde gegevens. Wij gebruiken de aldus verzamelde gegevens of uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van maatregelen of beslissingen met betrekking tot u.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze website technisch en functioneel te beheren, zoals bijvoorbeeld voor probleemoplossing, om onze website te personaliseren, om te garanderen dat onze website gemakkelijk in gebruik is, voor beveiligingsdoeleinden, voor gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden. Voor deze doeleinden ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, uw grossier en grossiernummer. Afhankelijk van elk individueel geval, verwerken wij deze persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang om de beveiliging van website te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen. Meer informatie over de gegevens die wij verkrijgen via cookies, leest u in de Cookie Policy.

Als wij uw gegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de bovenstaande doeleinden, zal zij u daarover verder informeren.

4.            Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Tenzij u anders aangeeft, mogen wij uw gegevens met de volgende groepen delen:

 • Om het even welke entiteit van de groep waartoe wij behoren, indien dit nodig en in overeenstemming met de wetgeving (waaronder de AVG) aangaande gegevensoverdracht is;
 • Belasting-, toezicht-, audit- of andere autoriteiten of bankinstellingen, indien wij van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt om deze gegevens te delen en/of te verstrekken (bv. omwille van een verzoek om bekendmaking of in verband met een verwachte procesvoering), om onder meer fraude en/of witwassen te helpen voorkomen of vast te stellen of uit te sluiten of terrorisme te helpen tegen te gaan of voorkomen of om onze rechten en/of onze eigendommen of elke met ons gelieerde onderneming af te dwingen of te beschermen; of om de persoonlijke veiligheid van onze werknemers, werknemers van gelieerde en relationele entiteiten, agenten, derden of leden van het publiek te garanderen;
 • Externe dienstverleners die namens ons handelen (zoals externe consultants, dienstverleners op het gebied van beleggersrelaties en professionele adviseurs zoals juristen, auditors, accountants, medewerkers technische ondersteuning en IT-consultants die actief zijn in het testen en ontwikkelen van de technische systemen die wij gebruiken);
 • Externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken teneinde de maatregelen te kunnen nemen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of teneinde de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent te kunnen uitvoeren;
 • Externe IT-dienstverleners met wie we een gepaste overeenkomst voor de uitbesteding van onze dataverwerking (of vergelijkbare beveiligingen) hebben;
 • Fabrikanten en importeurs van door u van ons gekochte producten resp. door ons aan u geleverde of ter beschikking gestelde producten voor kwaliteitsdoeleinden en/of in verband met onder meer – mogelijke – productaansprakelijkheids-, conformiteits- of garantiekwesties.

Als wij of een entiteit van de groep van entiteiten waartoe wij behoren in de toekomst fuseert met of overgenomen wordt door een andere organisatie of vennootschap, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de nieuwe eigenaars van de organisatie of vennootschap (en u op de hoogte brengen van deze datavrijgave); en er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij om strategische of andere zakelijke redenen beslist organisaties in sommige landen te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te herorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen uw persoonsgegevens vrijgegeven worden aan mogelijke of eigenlijke kopers, of kunnen we deze verkrijgen van verkopers. Bij dergelijke zullen wij de persoonsgegevens steeds op een gepaste manier beveiligen. We delen, verhuren of verhandelen uw gegevens niet met derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

5.            Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij we van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt die langer te bewaren (bv. omwille van een vraag van een belastingautoriteit of in verband met een verwachte procesvoering).

Wanneer het niet langer nodig is uw persoonsgegevens te bewaren, zullen deze uit onze systemen worden verwijderd.

6.            Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hechten belang aan de veiligheid van uw gegevens. Daarom hebben we gepaste technische en organisatorische maatregelen ingesteld om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Vermoedt u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, stelt u ons hier dan onmiddellijk van op de hoogte. U kunt ons in eerste instantie in kennis stellen van uw bezorgdheid via het onderdeel Contact op de website, waarna wij de kwestie zullen onderzoeken en u zo spoedig mogelijk zullen informeren over vervolgstappen.

7.            Uw rechten

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u verwerken. Deze worden hieronder nader verklaard.

Recht om bezwaar te maken

U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of ons gerechtvaardigd belang. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen, kunnen wij de verwerking stopzetten en uw gegevens verwijderen. Wij kunnen aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer – bij voorbeeld – het verwerken van uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering of berusten op een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om e-mailmeldingen te verzenden, kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming op gelijk welk moment intrekken. Wij zullen ophouden uw gegevens voor dat doel te verwerken.

Recht op inzage

U kunt ons op gelijk welk moment vragen om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en desgevallend een afschrift vragen van de betrokken categorieën van persoonsgegevens die wij over u verwerken, alsook de andere informatie zoals vermeld in artikel 15 AVG.

Als wij u een afschrift over uw persoonsgegevens bezorgen, zullen we hiervoor geen kosten aanrekenen tenzij de wet dit toelaat. Verzoekt u ons om bijkomende kopieën van deze gegevens, kunnen wij redelijke administratieve kosten in rekening brengen. Indien de wet ons dit toestaat, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, delen we u steeds de redenen hiervoor mee.

Recht op uitwissing

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te ‘wissen’. Doorgaans geldt dit recht wanneer:

De gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld.

U uw toestemming voor ons gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, en wij geen andere geldige reden hebben om ermee door te gaan.

We zijn in bepaalde omstandigheden gerechtigd uw verzoek tot uitwissing niet in te willigen. In dergelijk geval brengen wij u steeds op de hoogte van onze reden om dit te doen. Indien wij een geldig verzoek tot uitwissing van gegevens inwilligen, nemen we alle stappen die redelijkerwijs uitvoerbaar zijn om de betreffende gegevens te wissen.

Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bv. als u de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u hebben betwist, of u maakt bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor onze rechtmatige belangen. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. We brengen u uiteraard op de hoogte voordat we beperkingen op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

Recht op rechtzetting

U hebt het recht om te verzoeken tot rechtzetting van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u verwerken. Indien wij vinden dat wij redelijkerwijs gronden hebben om uw verzoek niet in te willigen, zullen wij onze redenen voor deze beslissing toelichten. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 16 AVG.

Recht op portabiliteit van gegevens

U kunt uw persoonsgegevens rechtmatig overdragen naar andere dienstverleners; wat betekent dat u de gegevens die wij over u hebben aan een andere derde kunt overdragen. Hiertoe verstrekken we u uw gegevens in een gangbaar, digitaal leesbaar formaat dat u de mogelijkheid geeft om de gegevens aan een derde over te dragen. Een andere mogelijkheid is dat wij de gegevens op uw initiatief direct aan een derde overdragen, indien dit technisch mogelijk is. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. U kunt op de volgende manieren contact met hen opnemen:

Voor Nederland: Autoriteit persoonsgegevens;

Voor België       : Gegevensbeschermingsautoriteit

Wenst u een van uw rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (indien toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is), neem dan via het onderdeel Contact op de website contact met ons op. Houd er rekening mee dat wij uw berichten kunnen bewaren om kwesties die u aanbrengt of aan de orde stelt te kunnen oplossen.

8.            Waar bewaren we uw gegevens en hoe versturen we deze internationaal?

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte aan entiteiten hiervoor beschreven bij onderdeel 4.

We willen waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en overgedragen. Daarom dragen we gegevens enkel over naar buiten de Europese Economische Ruimte of EER (EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) indien dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en als de wijze van overdracht voldoende bescherming van uw gegevens biedt, bij voorbeeld:

 • Door middel van een overeenkomst die rekening houdt met de huidige contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie; of
 • Door uw gegevens over te dragen aan een land waarvan de Europese Commissie oordeelt dat het van rechtswege afdoende gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit); of
 • Door enige andere passende waarborg te voorzien zoals toegelaten op grond van de AVG.

9.            Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens door ons

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze worden hieronder nader verklaard. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet zonder een rechtsgrond en soms op basis van ons rechtmatige belang op verwerking, indien dit belang niet tenietgedaan wordt door uw fundamentele rechten en vrijheden.

Wij verwerken soms uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wanneer u zich aanmeldt op onze website en uw gegevens verstrekt, vragen wij u om toestemming die ons in staat stellen uw persoonsgegevens op bepaalde manieren te gebruiken. Deze toestemming wordt soms uitdrukkelijk gevraagd maar kan ook gerechtvaardigd afgeleid worden uit een positieve actie of gedraging. De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om onze verplichtingen uit hoofde van onze verbintenis met u na te komen. Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens indien de verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Koppelingen naar externe websites

De website bevat verwijzingen naar externe websites die gebonden zijn aan hun eigen algemene en gebruiksvoorwaarden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites. De verwijzingen worden uitsluitend gegeven om u van dienst te zijn. Dit betekent expliciet noch impliceert dat wij enige partij, product of dienst onderschrijven. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud, noch de veiligheid van welke activiteit dan ook op andere websites. U bevestigt en stemt er mee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct noch indirect, voor enige schade, verlies of kosten veroorzaakt of verondersteld veroorzaakt als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten beschikbaar op dergelijke sites. Het gebruik van dergelijke sites is geheel en steeds op eigen risico.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Aan het bezoek van onze website zijn geen kosten verbonden, noch is een volmacht of garantie nodig tenzij expliciet anders vermeld. De informatie in deze website heeft algemene informatievoorziening voor (volwassen) personen die werkzaam zijn in de handel in tabaks- en aanverwante producten tot doel. Wij hebben er redelijkerwijs alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website niet voor andere bestemd is en correct was op het moment van verschijnen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of gebruik van webpagina’s of voor berichten, die door u verstuurd dan wel ontvangen zijn.

Alle auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten gebruikt in deze website ons eigendom of aan ons in licentie gegeven. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden verleend. Het is toegestaan, binnen de algemene gebruiksvoorwaarden, informatie van de website te halen en af te drukken voor eigen, niet-commercieel gebruik. De informatie op deze website, of delen daarvan, mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden middels een ander medium, noch is het toegestaan om informatie of delen van de website over te nemen in een andere website, via hyperlinks op Internet of anderszins, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Het is niet toegestaan deze website voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken, zoals het zenden, kopiëren en plaatsen van smadelijke of obscene teksten c.q. beelden of misbruik van of inbreuk op iemands privacy te plegen. Het is evenmin toegestaan om ongevraagd promotie- en reclamematerialen, e.d. te sturen, noch om volumineuze berichten, die het functioneren van deze website of het prettig gebruik ervan voor andere bezoekers, verstoren.

Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande aankondiging, informatie op deze website of delen daarvan uit te breiden, te wijzigen, aan te passen, tijdelijk of permanent van de website te verwijderen of om toegang tot de website te beperken dan wel te verbieden. Wij verzamelen geen informatie over bezoekers aan de website die jonger zijn dan 18 jaar. Wanneer wij erachter komen dat een persoon jonger dan 18 jaar gegevens ter beschikking heeft gesteld, worden die gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd. British American Tobacco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, claims, verlies of schade (met inbegrip van proceskosten) die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van de website of het niet naleven van deze voorwaarden.

Indien u de voorwaarden of het Privacy beleid schendt kunnen wij besluiten u de toegang tot deze website te ontzeggen en weigeren u nieuwe toegang te verschaffen.

Wij en ook aan ons gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het raadplegen of gebruiken van de inhoud van de website. De enige oplossing is de website niet meer te bezoeken. Wij behouden ons het recht voor om periodiek en op elk gewenst moment deze voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden alsmede de inhoud van de website voldoen aan de normen van het toepasselijke recht.