x

De mededelingen en publicaties op deze pagina zijn uitsluitend bestemd voor personen die werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten. Verlaat de pagina onmiddellijk indien u niet als zodanig werkzaam bent en/of niet in die hoedanigheid deze pagina raadpleegt.

Onderstaande voorwaarden worden gebruikt door en daarop rust auteursrecht van Alfons ’t Hart Trading Company B.V.

Alfons ’t Hart Trading Company B.V. is groothandel in elektronische dampwaar, rookbenodigdheden en andere producten. De tekst van de voorwaarden is gepubliceerd op de website: https://www.bookwill.com/algemene-voorwaarden en werd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Inhoudsopgave


Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de Ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Gebruik website / account

Artikel   5 - Aanbod

Artikel   6 - Overeenkomst

Artikel   7 - Prijs

Artikel   8 - Geen herroepingsrecht of bedenktijd

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling


Artikel  11 - Conformiteit en garantie

Artikel  12 - Aansprakelijkheid

Artikel  13 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel  14 - Intellectuele eigendomsrechten

Artikel  15 - Bewijs

Artikel  16 - Wijziging

Artikel  17 - Klachtenregeling en geschillen

Artikel  18 - Toepasselijk recht

Artikel  19 - Salvatorische clausule

 

Artikel 1 - Definities

De begrippen die gebruikt worden zijn als volgt gedefinieerd:

  • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst of overeenkomsten, al dan niet op afstand sluit of wil sluiten met de Ondernemer of van de Ondernemer diensten afneemt of wil afnemen;
  • Duurtransactie: een overeenkomst of overeenkomsten, al dan niet op afstand te sluiten of gesloten met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de koop-, leverings- en/of afnameverplichting in tijd is gespreid;
  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, al dan niet op afstand aan anderen aanbiedt en de Voorwaarden gebruikt;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Technieken voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Afnemer  en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  • Voorwaarden: deze algemene verkoops- en dienstverleningsvoorwaarden, gebruikt door Alfons ’t Hart Trading Company B.V., zoals die van tijd tot tijd luiden.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

 


Naam

Bezoekadres

Telefoonnummer

E-mailadressen

 

KvK-nummer

BTW-identificatienummer

IBAN

 

 

  

  

  

  

 

   

  

  

 

 


Alfons ’t Hart Trading Company B.V.

Biezenbeemd 1, 4907 EE, Oosterhout

+31 15 261 81 91

ethart@bookwill.com (directie)

verkoop@bookwill.com (verkoop en nazorg)

27222763

NL809948163B01

NL03 INGB 0005 567 863 (INGBNL2A)

-----------------------------------------------------

Artikel 3 - Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn van toepassing op elke handeling in het economisch verkeer van de Afnemer met de Ondernemer, elk aanbod van de Ondernemer aan de Afnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Afnemer en de Ondernemer, waarbij elektronische dampwaar en aanverwante of andersoortige producten door de Afnemer van de Ondernemer, al dan niet op afstand, worden of werden gekocht of beoogd worden of werden te kopen, en voorts op diensten die met dergelijke verbintenissen verband houden en daarop voortbouwen of daaruit voortvloeien.

Artikel 4 - Gebruik website / account

4.1.  De Ondernemer biedt producten en daarmee verband houdende diensten op gebruikelijke wijze aan en ook langs de diensten van de informatiemaatschappij op de door haar gehouden website (www.bookwill.com) als aanbod om in onderhandeling te treden. Dit aanbod is uitsluitend gericht op en bestemd voor personen die werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten.

4.2.  De Afnemer treedt met de Ondernemer in onderhandeling door interesse te tonen in aangeboden producten of diensten of door het aanmaken van een ‘account’ en garandeert de Ondernemer daardoor dat hij een persoon is die werkzaam is in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten en dat de leeftijd van de gebruiker(s) van dat account steeds ouder zullen zijn dan achttien (18) jaar en werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten.

4.3.  Om een ‘account’ aan te maken vult de Afnemer het registratieformulier op de website volledig in. Na acceptatie van de registratie ontvangt de Afnemer bericht. De Ondernemer stelt van tijd tot tijd de voorwaarden vast waaronder het account door de Afnemer mag worden gehouden en bestendigd.

4.4.  De Ondernemer verbindt zich in dit verband tot nakoming van de op haar rustende verbintenissen die uit de door haar afgegeven Privacy Policy (https://www.bookwill.com/privacy), zoals die gepubliceerd wordt op de website van de Ondernemer blijken. De Afnemer geeft de Ondernemer toestemming om zijn gegevens te gebruiken in overeenstemming met die Privacy Policy.

4.5.  De Afnemer is in de verhouding tot de Ondernemer verantwoordelijk voor het (strikt) geheimhouden en beveiligen van de gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord van het account en is in dezelfde verhouding te allen tijde en zonder enige uitzondering verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten en alle handelingen die – bevoegdelijk of onbevoegdelijk resp. met toestemming of zonder toestemming van de Afnemer – met de Ondernemer op of via dat account plaatsvinden, ongeacht of die door of zonder toedoen van de Afnemer plaatsvinden.

4.6.  De Afnemer zal  (a) de Ondernemer onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen van enig door hem geconstateerd onbevoegdelijk gebruik en van elk gebruik zonder zijn toestemming van het account en voorts van elke inbreuk op de beveiliging van het account, (b) na afloop van elke sessie voor aangegeven wijze uitloggen van het account, (c) alle instructies op de website en vanwege de Ondernemer voor het gebruik van het account en de op de website geboden faciliteiten strikt, volledig  en op juiste wijze opvolgen en (d) zorgdragen voor de aanwezigheid van juiste, actuele en volledige persoonlijke gegevens van en over de Afnemer, zoals naam, fysiek en emailadres, telefoonnummer en gegevens van de inschrijving in het handelsregister. De Afnemer zal bedoelde persoonlijke gegevens binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen na wijziging en voorts bij elke bestelling actualiseren en regelmatig controleren of de voor het account geregistreerde gegevens volledig juist en actueel zijn geregistreerd.

4.7.  De Ondernemer is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige en/of achterhaalde persoonlijke gegevens van de Afnemer en in de verhouding met de Afnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de registreerde gegevens en de gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord van het account en de Afnemer zal de Ondernemer schadeloos stellen voor en te vrijwaren van aanspraken van derden die het gevolg zijn van de niet-nakoming door de Afnemer van enige verbintenis of garantie uit de bepalingen van de Voorwaarden en/of het gebruik of het misbruik of misbruik van het account en/of de overigens door de Ondernemer vastgestelde voorwaarden voor het houden en bestendigen van het account, tenzij de Ondernemer in dat verband grove schuld of opzet te verwijten is.

4.8.  De Ondernemer heeft het recht om, naar eigen goeddunken, zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot het account aan de Afnemer te ontzeggen of te ontnemen zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid van de zijde van de Ondernemer zal ontstaan.

Artikel 5 - Aanbod

5.1.  Elk aanbod van de Ondernemer aan de Afnemer is vrijblijvend gedaan. De Ondernemer is gerechtigd – ook na aanvaarding daarvan door de Afnemer – het aanbod te herroepen, aan te passen en/of te wijzigen.

5.2.  Een aanbod van de Ondernemer omvat een zo volledig mogelijke beschrijving en specificatie van de kenmerken en voorts de verbeelding van de aangeboden producten en/of diensten. Die beschrijving, specificatie en afbeelding zijn echter indicatief en onder voorbehoud van onjuistheden en vergissingen en geven slechts een impressie; wat betekent dat de Afnemer daaraan geen rechten kan ontlenen.

Artikel 6 - Overeenkomst

6.1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ondernemer van de bestelling van de Afnemer resp. de aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van de Ondernemer. Indien de Afnemer bestelling al dan niet op elektronische wijze doet, bevestigt de Ondernemer op dezelfde wijze de aanvaarding van de bestelling.

6.2.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer adequate en passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving en als de Afnemer elektronisch betaalt, zal de Ondernemer passende veiligheidsmaatregelen nemen om de betaalgegevens vertrouwelijk en geheim te houden.

6.3.  Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen de Ondernemer en de Afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde van het eerste lid van artikel 6:227b (informatieverplichtingen) van het Burgerlijk Wetboek (BW) en ook het bepaalde in artikel 6:227c (totstandkoming overeenkomst) van het Burgerlijk Wetboek (BW) niet van toepassing zijn.

6.4.  De Afnemer verplicht zich tegenover de Ondernemer de door hem van de Ondernemer gekochte producten uitsluitend op legale wijze in de handel te brengen en te verhandelen en niet voor illegale doeleinden te gebruiken of aan te wenden, zich houden aan de voor hem geldende (Europese en nationale) wet- en regelgeving in relatie tot het in de handel brengen van elektronische dampwaar en aanverwante producten en de adviezen van de Ondernemer aangaande het in de handel brengen en de wederverkoop van de producten respecteren.

6.5.  De koop door de Afnemer van de Ondernemer van bepaalde producten telkens weer en gedurende een bepaalde periode, geeft de Afnemer geen recht zich te beroepen op een bestendige handelsrelatie die de Ondernemer zou verplichten die producten of andere producten telkens weer na bestelling aan de Afnemer te verkopen of te leveren, tenzij de Ondernemer en de Afnemer een Duurtransactie voor de distributie van bepaalde producten zijn overeengekomen en die is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende akte in de zin van het eerste lid van art. 156 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.).

Artikel 7 - Prijs

7.1.  De op de website van de Ondernemer en anderszins genoemde prijzen zijn dagprijzen die richtprijzen zijn en van dag tot dag kunnen wijzigen. Wijziging van de genoemde prijzen geeft de Afnemer geen rechten. De Afnemer koopt de producten tegen de op de dag van de koop geldende koopprijs vermeerderd met de kosten van orderbehandeling en verzending en met de op de dag van verzending geldende, verschuldigde omzetbelasting; tenzij voorafgaand aan verzending anders overeengekomen.

7.2.  De Ondernemer zal bestellingen van een verkoopwaarde groter dan € 250,00 exclusief BTW  “Port betaald” aan de Afnemer verzenden. De kosten van verzending van (deel)bestellingen met een lagere verkoopwaarde zijn voor rekening van de Afnemer en worden op de factuur aan de Afnemer in rekening gebracht. De richtlijnen dienaangaande worden door de Ondernemer op de website worden gepubliceerd en van tijd tot tijd worden gewijzigd. De Afnemer is aan die richtlijnen gebonden.

7.3.  De op de website van de Ondernemer en anderszins genoemde prijzen zijn weergegeven onder nadrukkelijk voorbehoud van weergave-, druk-, zet- en/of schrijffouten. Bij een kennelijke weergave-, druk-, zet- of schrijffouten is de Ondernemer niet verplicht het product voor de onjuiste prijs te leveren en evenmin aansprakelijk voor het niet-afleveren van de onjuist geprijsde producten. Het bewijs van een niet-kennelijke weergave-, druk-, zet- en/of schrijffout rust op de Afnemer.

Artikel 8 - Geen herroepingsrecht of bedenktijd

De Afnemer heeft geen herroepingsrecht of bedenktijd. Tussen de Afnemer en de Ondernemer geldt ‘gekocht is gekocht’.

Artikel 9 - Uitvoering, aflevering en reclames

9.1.  De Ondernemer zal bij de uitvoering van bestellingen van producten door de Afnemer en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten van de Afnemer en bij verzoeken gedaan door de Afnemer de zorgvuldigheid in acht nemen die behoort en in redelijkheid van hem kan worden verlangd. De Ondernemer zal bestellingen van de Afnemer met voldoende zorg en bekwame spoed uitvoeren en doorgaans binnen vijf (5) werkdagen na bestelling afleveren of doen afleveren, tenzij de Ondernemer eerder een afwijkende afleveringsdatum aan de Afnemer heeft genoemd of bestelde producten niet uit voorraad leverbaar zijn. De aflevering van laatstgenoemde producten vindt plaats zo spoedig mogelijk, nadat die producten weer op voorraad zijn.

9.2.  Alle op enigerlei wijze door de Ondernemer aan de Afnemer genoemde levertermijnen zijn steeds indicatief en nimmer fataal. Aan eventueel kenbaar gemaakte termijnen voor verzending of aflevering kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Afnemer geen bevoegdheid tot ontbinding van de koop of recht op schadevergoeding.

9.3.  Als plaats van aflevering (verzendadres) van bestelde resp. gekochte product(en) geldt het adres van de Ondernemer (EX WORKS). De Ondernemer is in verband daarmee in de onderlinge verhouding tot de Afnemer slechts gehouden het resp. de bestelde resp. gekochte product(en) op gebruikelijke en behoorlijke wijze te verzenden aan het ontvangstadres dat de Afnemer ten tijde van de bestelling aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Indien de ontvangst van de resp. het bestelde resp. gekochte producten buiten toedoen of nalaten van de Afnemer vertraging ondervindt of gedeeltelijk of niet plaatsvindt, of indien de aflevering aan dat adres niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, draagt de Afnemer daarvan het risico.

9.4.  De Afnemer zal bij ontvangst direct controleren of de zending onbeschadigd en compleet is en – in het geval beschadiging, incompleetheid of een andere afwijking wordt geconstateerd – daarvan terstond melding maken bij degene van wie hij de zending ontvangt en daarvan aantekening (laten) maken op de ontvangstdocumenten. Bij gebreke van een dergelijke melding en aantekening, berust het risico van de beschadigde en/of incomplete en/of afwijkende ontvangst bij de Afnemer, althans kan de Afnemer tegenover de Ondernemer geen aanspraak maken op beschadigde en/of incomplete en/of afwijkende ontvangst van de zending.

9.5.  De Afnemer zal onmiddellijk na ontvangst controleren of de ontvangen producten in overeenstemming zijn met de bestelling en – bij geconstateerde afwijkingen – met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst schriftelijk of elektronisch (verkoop@bookwill.com) reclameren bij de Ondernemer met opgave van de aard en hoedanigheid van de geconstateerde afwijking(en) en onder het bijsluiten van stavende documentatie. Onder documentatie wordt ook verstaan het bijsluiten van afbeeldingen van de geconstateerde afwijking(en).

9.6.  Niet-reclameren binnen de uiterlijke termijn van twee (2) werkdagen na aflevering is fataal. Aan een later door de Ondernemer ontvangen reclame, kan de Afnemer geen rechten ontlenen, tenzij hij tot genoegen van de Ondernemer aantoont dat hij de afwijking niet eerder heeft kunnen ontdekken. Aan reclames gedaan later dan tien (10) dagen na de datum van aflevering kan de Afnemer sowieso geen rechten ontlenen. Na ommekomst van die termijn is het klachtrecht van de Afnemer uitgewerkt.  

Artikel 10 - Betaling

10.1.  Betaling van datgene wat de Afnemer aan de Ondernemer verschuldigd is zal in de regel plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de verschuldigdheid. Doorgaans zal die kennisgeving plaatsvinden door het verstrekken van een factuur. Wanneer het gaat om de verschuldigdheid van een geldsom, is de Afnemer aan de Ondernemer na afloop van de genoemde termijn verschuldigd vertragingsrente berekend over de verschuldigde geldsom ten bedrage van de wettelijke (handels)rente van het tweede lid van art. 6:120 jo. art. 6:119a van het (Nederlands) Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten (+2%) en voorts buitengerechtelijke invorderingskosten berekend naar de van het bepaalde in artikel 6:96 c.a. van het (Nederlands) Burgerlijk Wetboek.

10.2.  De Afnemer wordt geacht de factuur in goede orde te hebben ontvangen en aanvaard, in het geval hij daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum heeft geprotesteerd en de Ondernemer dat protest heeft ontvangen (verkoop@bookwill.com). Na verloop van die termijn heeft de Afnemer het recht te protesteren verloren en verwerkt.

10.3.  De Ondernemer heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid in de verhouding tot de Afnemer te bedingen dat het bedrag van de kennisgeving van verschuldigdheid resp. de factuur wordt betaald onmiddellijk bij de bestelling, alvorens de Ondernemer tegenover de Afnemer gehouden kan worden de bestelde resp. gekochte product(en) aan de Afnemer te verzenden.

10.4.  De Afnemer heeft het recht noch de bevoegdheid verbintenissen aan de Ondernemer op te schorten, te vernietigen of te ontbinden of verrekening toe te passen. Het bedrag van de factuur moet – zonder enige afkorting – uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zijn betaald, zodanig dat het bericht van ontvangst voor het verstrijken van die termijn door de Ondernemer ontvangen is; ook in het geval de Afnemer geprotesteerd heeft tegen de factuur. De Ondernemer heeft daarentegen wel de bevoegdheid door hem aan de Afnemer verschuldigde bedragen te allen tijde te verrekenen met het bedrag of de bedragen van ten laste van de Afnemer bij de Ondernemer (nog) openstaande, niet-betaalde factu(u)(ren), ongeacht of die opeisbaar zijn of niet.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

11.1   De Ondernemer staat er tegenover de Afnemer voor in dat het product of de producten bij verzending aan de Afnemer beantwoord(t)(en) aan de tussen de Ondernemer en de Afnemer tot stand gekomen overeenkomst. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft de Afnemer alleen recht op aflevering van het ontbrekende of op vervanging van het non-conforme product, maar geen recht op herstel, mits hij binnen de daarvoor gestelde termijn en in de vereiste vorm reclameert. De Afnemer heeft geen recht op vervanging van het product indien de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het product teniet of achteruit is gegaan doordat de Afnemer onvoldoende zorgvuldig voor het behoud daarvan heeft gezorgd.

11.2.  De Ondernemer heeft, in het geval van een door hem vastgestelde non-conformiteit bij aflevering van een product, het recht er voor te kiezen de koop ten aanzien van dat product ongedaan te maken. In het geval de Ondernemer kiest voor ongedaanmaking, heeft de Afnemer geen recht op (aanvullende) schadevergoeding, anders dan af- of verrekening van de koopprijs van het betrokken product door een creditnota.

11.3.  De Ondernemer geeft garantie op elektronische producten. Onder elektronische producten worden verstaan: elektronische sigaretten en onderdelen daarvan met uitzondering van de vervangonderdelen, zoals clearomizers, reservoirs, katoen, coils, katoen, mondstukjes, batterijen en (Pyrex) glaasjes. De Ondernemer garandeert de goede werking van elektronische producten bij normaal en zorgvuldig gebruik onder normale omstandigheden gedurende een periode van drie (3) maanden na verkoop van het product door de Afnemer aan een consument; met dien verstande dat die garantie niet (langer) geldig is dan tot zes (6) maanden na aflevering van het product aan de Afnemer.

11.4.  Garantie geldt niet in het geval dat het defect aan het product geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door vochtschade en/of incorrect, onjuist, onvoorzichtig, onzorgvuldig, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorschriften en/of niet in overeenstemming is met handelingen nodig voor normaal zorgvuldig gebruik en/of gebruik onder niet-normale omstandigheden en/of indien in of aan het product al werkzaamheden zijn verricht en/of indien er wijzigingen of verandering zijn aangebracht aan het product. In het geval de Afnemer een garantieaanspraak maakt, de Ondernemer naar aanleiding daarvan onderzoekskosten maakt en uit het onderzoek blijkt dat de Afnemer onterecht aanspraak heeft gemaakt op garantie, vergoedt de Afnemer de Ondernemer de onderzoekskosten.

11.5.  Garantieaanspraken dienen – om geldigheid te verkrijgen – te voldoen aan de instructies en voorschriften van de Ondernemer, waarbij essentieel is dat de Afnemer de Ondernemer bij een dergelijke aanspraak voorziet beschrijving en/of afbeelding van het defect en van ten minste (1) het (originele) verkoopbewijs, waaruit de datum blijkt waarop hij het product verkocht aan de consument en waaruit blijkt dat hij toen het product waarvoor garantie wordt gevraagd heeft verkocht en voorts van (2) de verpakking van of de gegevens op de verpakking van of bijsluiter bij het product, waaruit het batch- of garantienummer van het product blijkt. Zonder ten minste die gegevens, bestaat geen recht op garantie. De garantieaanspraak is niet overdraagbaar en geldt alleen voor aanspraken daarop van de Afnemer.

11.6.  Garantie betekent dat de Ondernemer – indien wordt vastgesteld dat de garantieaanspraak terecht is gedaan en voorzien is van de vereiste documentatie – slechts gehouden is: of het product te vervangen; of – naar keuze van de Ondernemer – de prijs waarvoor de Afnemer het product bij de Ondernemer heeft gekocht in af- of verrekening met de Afnemer te brengen. Elke verdergaande aanspraak of vordering is uitgesloten.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1.  De aansprakelijkheid van de Afnemer in de verhouding tot de Afnemer is steeds beperkt tot de conformiteit en de garantie beschreven in artikel 11. Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij er sprake is van aansprakelijkheid op grond van grove schuld of opzet van de zijde van de Ondernemer, welke toerekenbaar is aan de Ondernemer.

12.2.  De aansprakelijkheid van de Ondernemer voor vergoeding van schade is in alle voorkomende gevallen beperkt tot de met de Afnemer overeengekomen prijs van het product of de producten, op de aflevering waarvan de aansprakelijkheid is gebaseerd en tot vergoeding van louter directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals omzetschade of bedrijfsschade is uitgesloten. In andere gevallen van aansprakelijkheid is de door de Ondernemer aan de Afnemer te vergoeden schade altijd beperkt tot € 500,00 per gebeurtenis, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet toe te rekenen aan de Ondernemer.

12.3.  De Afnemer vrijwaart de Ondernemer en stelt hem schadeloos voor de gevolgen van illegaal gebruik of toepassing van de door de Ondernemer aan de Afnemer afgeleverde producten en/of onbevoegdelijk of onjuist gebruik van het account van de Afnemer bij de Ondernemer.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

13.1.  Voor alle door de Afnemer bij de Ondernemer bestelde resp. gekochte producten en alle door de Ondernemer aan de Afnemer afgeleverde producten geldt dat de eigendomsoverdracht van die producten door de Ondernemer aan de Afnemer pas plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer aan al zijn verplichtingen tegenover de Ondernemer heeft voldaan, waaronder de betaling van de bedragen van de door de Ondernemer aan de Afnemer gezonden kennisgevingen van verschuldigdheid en facturen. In de tussentijd is de Afnemer slechts gemachtigd om door de Ondernemer aan hem afgeleverde producten te verkopen en over te dragen aan derden in louter zijn normale bedrijfsuitoefening. De Ondernemer is gerechtigd en bevoegd de Afnemer te verbieden door hem aan de Afnemer afgeleverde producten te verkopen en die producten vervolgens te revindiceren op de plaats waar die zich bevinden, op kosten van de Afnemer en onder af- en/of verrekening van de marktwaarde van die producten op de dag van revindicatie.

13.2.  In het geval de Ondernemer op grond van het bedongen eigendomsvoorbehoud of op grond van een tussen hem en de Afnemer gesloten (nadere) overeenkomst zaken terugneemt is de Afnemer, naast de kosten van transport van de teruggenomen zaken, aan de Ondernemer terugnamekosten (‘restock charges’) van 12,5% van de oorspronkelijke koopprijs van de terug te nemen producten verschuldigd.

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

14.1  De Afnemer zal geen enkele aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, productnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, omtrent de identiteit van de distributeur, fabrikant of importeur en omtrent de specificaties of hoedanigheid van door de Ondernemer aan Afnemer afgeleverde producten van de verpakking(en) van of van de bijsluiter(s) bij het product te verwijderen of onleesbaar te maken of dergelijke aanduidingen te wijzigen of aanvullen. Het is de Afnemer niet toegestaan om dergelijke aanduidingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer te verwijderen, onleesbaar te maken, te wijzigen of aan te vullen. Bij handelen in strijd met het voorafgaande, verbeurt de Afnemer direct aan de Ondernemer een boete van € 5,00 (vijf euro) per overtreding per product.

14.2.  De Afnemer zal, in verband met de wederverkoop van door de Ondernemer aan de Afnemer afgeleverde producten, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer gebruikmaken van of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van de Ondernemer of van derden en vrijwaart de Ondernemer van en stelt de Ondernemer schadeloos voor de gevolgen van dat gebruik zonder die toestemming.

Artikel 15 - Bewijs

De gegevens uit de administratie van de Ondernemer, waaronder op elektronische gegevensdragers vastgelegde administratieve gegevens, hebben in de onderlinge verhouding met de Afnemer volledige en dwingende bewijskracht, onder meer voor wat betreft de data van ontvangst en verzending van bestellingen, het doen van aanbiedingen en aanvaardingen van aanbiedingen en bestelling, berichten en andere mededelingen en de aantallen en de hoedanigheid van gezonden en ontvangen producten, behoudens door de Afnemer aan te dragen tegenbewijs.

Artikel 16 - Wijziging

16.1.  De Ondernemer heeft het recht en de bevoegdheid de inhoud van de Voorwaarden en de inhoud van de webpagina’s en emailadressen, waarnaar in de Voorwaarden wordt verwezen, van tijd tot tijd aan te vullen en te wijzigen. De Ondernemer publiceert de tekst van de aangevulde en/of gewijzigde voorwaarden op de website (https://www.bookwill.com/algemene-voorwaarden). De aangevulde en/of gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op elke handeling in het economisch verkeer van de Afnemer met de Ondernemer vanaf datum van publicatie.

16.2  Van de Voorwaarden afwijkende bedingen, waarop de Afnemer zich wil beroepen, zijn in de verhouding tussen de Afnemer en de Ondernemer alleen geldig indien die door de Afnemer en de Ondernemer gezamenlijk op schrift zijn gesteld in een gedateerde en door de bevoegdelijke vertegenwoordigers van de Afnemer en de Ondernemer ondertekende akte.

Artikel 17 - Klachtenregeling en geschillen

17.1.  Klachten en bezwaren over de prestatie van de Ondernemer in de (rechts-)verhouding tot de Afnemer, waarin de Voorwaarden niet voorzien in een regeling resp. modus operandi, dienen binnen tien (10) dagen nadat de Afnemer redelijkerwijs bekend is geworden met de reden of de oorzaak van die klacht of dat bezwaar schriftelijk en gedocumenteerd door de Afnemer aan de Ondernemer worden gemeld, op straffe van het verval van de aanspraken die op die klacht of dat bezwaar worden gebaseerd of kunnen worden gebaseerd.

17.2.  De Afnemer en de Ondernemer zullen er naar streven om de tussen hen gerezen geschillen in overleg met elkaar op minnelijke wijze en met respect voor elkaars wederzijds kenbare belangen af te doen. Geschillen die niet op minnelijke wijze blijken te kunnen worden afgedaan, worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Breda (Nederland).

17.3.  Rechtsvorderingen tot de invordering  van de bedragen van door de Ondernemer aan de Afnemer gezonden facturen in relatie tot de koop en verkoop van elektronische dampwaar en enigszins daarmee verwante producten worden uitsluitend en zonder voorafgaand overleg aanhangig gemaakt bij de relatief bevoegde rechter te Breda (Nederland); de Afnemer aanvaardt de bevoegdheid van de Bredase rechter om over die rechtsvordering te beslissen. De Ondernemer heeft evenwel het recht en de bevoegdheid de rechtsvordering aanhangig te maken bij een andere rechter die naar de regels van het (Internationale) privaatrecht absoluut en relatief bevoegd is om over de ingestelde rechtsvordering te beslissen, waaronder het vragen om een Europees betalingsbevel (Verordening (EG) nr. 1896/2006).

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de Afnemer en de Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980, ook wel bekend als het Weens Koopverdrag of onder de Engelse afkorting CISG, blijven buiten toepassing.

Artikel 19 - Salvatorische clausule

Indien enige verbintenis uit de tussen de Afnemer en de Ondernemer gesloten overeenkomst of de Voorwaarden nietig blijkt of vernietigd dan wel ontbonden wordt of niet-uitvoerbaar blijkt, zullen de overige verbintenissen uit die overeenkomst onverminderd hun werking behouden en treden de Afnemer en de Ondernemer met elkaar in overleg om de gewraakte verbintenis te vervangen door een verbintenis die ten naaste bij dezelfde werking heeft als die van de gewraakte verbintenis.