Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

3

Product was successfully added to your comparison list.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALFONS ‘T HART TRADING COMPANY B.V.

Algemeen

Artikel 1

1 Deze algemene voorwaarden zij van toepassing op alle overkomsten die Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. gevestigd te Delft, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

2 De overeenkomst als genoemd in lid 1 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door Alfons ’t Hart Trading Company b.v. gesloten, doch met name verkoopovereenkomsten en overeenkomsten tot het verrichten van diensten.

Offertes

Artikel 2

1 De door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2 Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aanvaard heeft Alfons ‘t Hart Trading

Company b.v. gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.

3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

4 Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

5 Met betrekking tot de door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. te bepalen (merk-)artikelen, geldt een minimumafname die zowel qua aantal als qua bedrag door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. bepaald wordt.

Overeenkomst

Artikel 3

Een overeenkomst komt tot stand indien Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

Prijsverhoging

Artikel 4

Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één van de kostprijsfactoren van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. gerechtigd een met de kostenstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

Overmacht

Artikel 5

1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. kunnen worden toegerekend.

2 In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:

- natuurrampen,

- oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe,

- maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

Afroeporders

Artikel 6

Indien tussen Alfons ‘t Hart Trading Company b.v.en de wederpartij een afroeptermijn is

overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de

wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Annuleringen

Artikel 7

1 Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.

2 Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. verschuldigd alle redelijke werkelijke kosten, alsmede de gederfde winst.

levering

Artikel 8

1 De levering van zaken geschiedt franco wederpartij met dien verstande dat de kosten van vervoer voor rekening van de wederpartij komen indien de order een bedrag van € 250,00 niet te boven gaat. Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

2 De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze worden verwacht na aankomst van het

vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.

3 Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoersmiddel.

Risico

Artikel 9

1 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor risico van Alfons ’t Hart Trading Company b.v. tot moment van lossen als bedoelt in artikel 8 lid 2.

2 Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor risico van de wederpartij.

3 Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor Alfons ‘t Hart Trading

Company b.v. voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

Verplichtingen van de afnemer

Artikel 10

Bij franco conform het bepaalde in artikel 8 lid 1:

1 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten maken.

2 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in

het lid 1van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

Bij aflevering af magazijn,

3 Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

Reclames

Artikel 11

1 Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.

2 Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan proces-verbaal heeft laten opmaken.

3 Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.

4 Indien de wederpartij aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door aangifte van de goederen. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

5 Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingrecht te beroepen blijft de

wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestelling over te gaan, ook in geval de

wederpartij tijdig reclameert.

Aansprakelijkheid voor geleverde zaken en verrichte diensten:

Artikel 12

1 Met betrekking tot geleverde zaken en het verrichten van diensten, waaronder tevens wordt verstaan reparatiewerkzaamheden, is Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:

  1. a) In het geval door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. garantie is verstrekt, wordt door Alfons ‘t

Hart Trading Company b.v. aansprakelijkheid aanvaard, in zoverre dit uit de garantie voortvloeit;

  1. b) Voor opzet of schuld van bestuurders van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. of

leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten

aanvaardt Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij

schade tot gevolge heeft;

  1. c) Aansprakelijkheid van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. wordt opgeheven in het geval van

overmacht.

  1. d) De aansprakelijkheid van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. is beperkt tot een bedrag

overeengekomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op

gederfde winst en/of stagnatieschade.

  1. e) De aansprakelijkheid met Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. is te allen tijde beperkt tot een

bedrag overeenkomstig met 200% van het factuurbedrag.

  1. f) Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;

2 Indien Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die nietvoldoening aan haar toerekenbaar is, is Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.

3 Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. is gehouden een redelijke zorg te betrachten te aanzien van door de wederpartij aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. ter vervoer, ter bewerking ter reparatie en/of ter opslag ter hand gestelde zaken, waaronder tevens worden verstaan documenten en tekeningen.

Aansprakelijkheid van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. met betrekking tot het betrachten van deze redelijke zorg, is beperkt en wel als volgt:

  1. a) Voor opzet of schuld van bestuurders van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v.of leidinggevende

ondergeschikten en voor opzet en/of grover schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Alfons ‘t

Hart Trading Company b.v. aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg

heeft.

  1. b) Aansprakelijkheid van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. wordt opgeheven in het geval van

overmacht. In dit geval wordt overmacht eveneens begrepen het door de wederpartij dan wel door

derden namens de wederpartij verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie betreffende de

aard, de inhoud, het getal en de noodzakelijke maatregelen ter behoud van deze zaken.

  1. c) De aansprakelijkheid van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. voor de ter hand gestelde zaken is in ieder geval beperkt tot € 3,00 per kilo gewicht van die zaken.

4 De wederpartij vrijwaart Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrechten, terzake van door de wederpartij bij haar in uitvoering

gegeven opdrachten.

Levertijd

Artikel 13

1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.

2 Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen

aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

3 De aansprakelijkheid van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. voor eventuele schade van wederpartij wegens overschrijden van een opgegeven termijn is tot navolgende beperkt:

- Indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v.of

leidinggevende ondergeschikten, dan is Alfons ‘t Hart Trading Company b.v.volledig aansprakelijk;

- de aansprakelijkheid van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v.in het geval van niet tijdige nakoming is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

Betalingsvoorwaarden,

buitenrechtelijke incassokosten en recht van retentie:

Artikel 14

1 Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte, welke kosten -met een minimum van € 100,00 - worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitenrechtelijke incassokosten.

4 Tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, worden de aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. afgegeven zaken als bedoeld in het lid 3 van artikel 12, door de wederpartij aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. in pand gegeven.

5 In ieder geval is Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. terzake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft, al dan niet ex artikel 12 lid 3 verkregen, gerecht totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebracht te maken van haar recht van retentie.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:

Artikel 15

1 De door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. geleverde zaken blijven eigendom van Alfons ’t Hart Trading Company b.v., totdat de wederpartij de geleverde zaken aan Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. betaald heeft, de wederpartij de door Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. verrichte of te verrichten bijkomende diensten betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoeding is nagekomen.

2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

3 In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. in gebreke blijft.

4 De wederpartij verplicht zich jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Alfons ’t Hart Trading Company b.v.

5 De wederpartij verplicht zich jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen.

6 Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. zijn, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. heeft, eigendom van Alfons 't Hart Trading Company b.v., ofwel krachtens het in het artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu reeds vooralsdan ten behoeve van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. een pandrecht vestigt.

Auteursrechten, modellen en ontwerpen:

Artikel 16

1 Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. blijft eigenaresse van de auteursrechten alsmede van de rechten op tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen e.d.

2 Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke goedkeuring is het de wederpartij niet geoorloofd

gebruik te maken van de in het lid 1 genoemde rechten.

Bevoegde rechter

Artikel 17

1 Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt

beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen

mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de

hoofdvestigingsplaats van Alfons ’t Hart Trading Company b.v.

2 Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een week nadat zij door of namens Alfons ‘t Hart

Trading Company b.v. op de hoogt is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.

Toepasselijk recht:

Op elke overeenkomst tussen Alfons ‘t Hart Trading Company b.v. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.


Aldus gedeponeerd bij:

De Arrondissementrechtbank te 's-Gravenhage onder nummer 93/0221.

Kamer van koophandel en fabrieken te Delft onder nummer 286.